CIS Bydgoszcz

Aktualności

Małe podsumowanie. Program CIS, lata: 2015 – 2019.

Przygotowujemy wniosek o przedłużenie statusu Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy. Przez pandemię było trochę więcej czasu ażeby zrobić to dobrze. Aktualny status bydgoskiego CIS skończy się z końcem listopada br.

Czynimy różne zestawienia, w różnych poziomach przygotowujemy statystykę z ostatnich 5 lat. To ważne jest, bo daje nam też to...obraz, spojrzenie na te ostatnie 5 lat naszej działalności. Na efekt naszej pracy, naszej pomocy, wsparcia.

Skuteczność Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego ciągle – mimo wszystko – powyżej 70%.

Moim zdaniem, naszym zdaniem jest to dobra, wręcz bardzo dobra „efektywność”. Nieco powyżej 70% z wszystkich naszych Uczestników z części zasadniczej Programu (tj. po pierwszym miesiącu, po okresie próbnym) ukończyło program z podjęciem pracy, ze zdobyciem zatrudnienia, z powrotem na rynek pracy, z usamodzielnieniem się ekonomicznym.

226 osób z 318 podjęło pracę zawodową.

25,7% natomiast zaprzestało realizacji Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Ktoś spyta: dlaczego? Przede wszystkim...alkohol, uzależnienie, choroba alkoholowa. Zwykle...brak identyfikacji z chorobą i...brak autentycznej motywacji, chęci podjęcia leczenia, terapii i trwania w trzeźwości. Drugą z przyczyn zaprzestania jest, myślę...bierność społeczna, niedostosowanie społeczne...brak umiejętności prawidłowego funkcjonowania w pewnych ogólnie przyjętych ramach społecznych. To są...mówiąc krótko, konkretnie: nieusprawiedliwione nieobecności, sięgające...2, nieraz 3, a nawet 4 tygodni.

Tylko 3% z całości ukończyło program CIS uzyskawszy zaświadczenie o zakończeniu IPZS.

12 osobom udzieliliśmy kompleksowej pomocy przy uzyskaniu emerytury oraz – tu zdecydowanie jeszcze więcej naszej pomocy – przy uzyskaniu umiarkowanego, bądź znacznego stopnia niepełnosprawności i w konsekwencji nabycia prawa przez Uczestniczkę/ Uczestnika do zasiłku stałego z MOPS w Bydgoszczy.

Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego

W latach 2015 – 2019 zakwalifikowano 333 Uczestników:

226 osób podjęło zatrudnienie

3 osoby są w trakcie realizacji programu

8 osób uzyskało prawo do emerytury

4 osoby uzyskały prawo z ROPS do zasiłku stałego z tytułu umiarkowanego stopnia niepełnosprawności

 

Średnia skuteczność wynosi: 71,07 %

Informacja dotycząca właściwego okresu uczestnictwa w IPZS w edycjach: 37 - 58 (2015r. – 2019r.)
Do programu Centrum zakwalifikowano 333 osób

Informacja dotycząca właściwego okresu uczestnictwa 
w IPZS w edycjach: 37 - 58 (2015r. – 2019r.) Do programu Centrum zakwalifikowano 333 osób

Uczestnicy, którzy kończą program CIS nie podejmują pracy na tzw. „śmieciówki” (czyli – dla nas, dla pracowników Centrum, dla mnie jako dyrektora „pożądanym”, oczekiwanym efektem nie jest: umowa zlecenie, umowa o dzieło, praca poprzez Agencje Pracy Tymczasowej, tzw. prace społecznie-użyteczne), czynimy wszystko ażeby nasz Uczestnik kończył program – w optymalnej wersji – poprzez tzw. „zatrudnienie wspierane” (częściowa refundacja kosztów osobowych dla pracodawcy, który zatrudnia naszego absolwenta poprzez PUP w Bydgoszczy i dzięki temu pracodawca jest zobowiązany do zatrudnienia uczestnika IPZS na co najmniej roczną umowę), bądź na umowę na okres próbny, czas określony, nieraz zdarza się...również na 1 rok, bądź nawet na 2 lata .

Takich osób, które po zakończeniu programu CIS podjęły prace w ramach tzw. „zatrudnienia wspieranego” jest 33%, a 36 % wszystkich Uczestników w ostatnich 5 latach podjęło pracę na co najmniej roczną umowę.

Uczestnicy Programu Centrum skierowani do zatrudnienia u pracodawcy
W latach 2015-2019

Uczestnicy Programu Centrum 
skierowani do zatrudnienia u pracodawcy W latach 2015-2019

Uczestnicy Programu Centrum skierowani do zatrudnienia u pracodawcy
W latach 2015-2019

Uczestnicy Programu Centrum skierowani do zatrudnienia u pracodawcy  W latach 2015-2019

Przez wszystkie początkowe lata w Centrum zawsze w programie było więcej kobiet, w ostatnich latach ta tendencja ulega zmianie i tak np. w ostatnich edycjach IPZS jest średnio 1/3 , 1/ 4 w grupie kobiet, a 2/ 3, 3/ 4 to mężczyźni. Na 15 – 18 Uczestników max. jest tylko kilka, góra 4, 5 kobiet, pozostała część to panowie. Stąd te proporcje rozkładają się już na 150 kobiet i 183 mężczyzn. To nasze ostatnie pięciolecie dotyczy edycji: od „37” do „58”, te edycję w całości zakończyły realizację Programu CIS w Bydgoszczy.

Liczba kobiet i mężczyzn właściwego okresu uczestnictwa w IPZS w edycjach 37 – 58 (2015 – 2019)

Liczba kobiet i mężczyzn właściwego okresu uczestnictwa w IPZS w edycjach 37 – 58 (2015 – 2019)

Najniższą „skuteczność”, efektywność zanotowaliśmy w edycjach: „38” tylko: 45% i po 46% w edycjach: „39” i „57”. Te trzy edycję miały efektywność programu poniżej 50%, wszystkie pozostałe edycję miały już powyżej 50%, czyli zawsze „więcej niż połowa” uczestników z zasadniczej części programu Centrum zakończyła CIS swój IPZS z podjęciem pracy, ze zdobyciem na dłużej, na miesiące, lata pracy.

Skuteczność Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w edycjach 37 – 58 (2015 – 2019) wyrażona w %

Skuteczność Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w edycjach 37 – 58 (2015 – 2019) wyrażona w %

Skuteczność Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w latach 2015 – 2019 wyrażona w %

Skuteczność Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego w latach 2015 – 2019 wyrażona w %

Najtrudniejszym rokiem dla Centrum był rok ostatni - 2019, trudnym rokiem był też - jak widać w statystykach - na wykresach - 2015. Ostatni rok bo stopa bezrobocia bardzo niewielka (2-4% w samym naszym mieście) i tym samym niewiele osób było zainteresowanych uczestnictwem w programie CIS, dla większości też bezrobotnych świadczenie integracyjne w Centrum było...zbyt małe w porównaniu do...koniecznego „wkładu”, zaangażowania w sam program (3 dni w każdym tygodniu 8-godzinnej praktyki zawodowej w danym zakładzie adaptacyjno-szkoleniowym i 2 dni 7-godzinne zajęcia w Centrum). Zdaniem potencjalnych kandydatów do IPZS CIS 760 zł netto za miesiąc uczestnictwa w zajęciach i praktyce zawodowej to niewiele.

Ale chyba...nadchodzą ciężkie czasy na rynku pracy. Część przedsiębiorstw liczy na pomoc państwa. Inni na nią czekają i tną już niestety zatrudnienie. Z różnych ekspertyz wynika już, że do końca marca redukcję przeprowadziło ponad 30% firm (dane z badań Pracodawcy RP). W kolejnych 3 miesiącach taki ruch planuje aż 66,5% przebadanych przez Pracodawców RP firm. Jedna piąta zamierza zwolnić od 11 do 20 % pracowników, a co dziesiąta – od 21 do 30%. Bezrobocie – myślę – będzie niestety gwałtownie rosło i...za kilka miesięcy?... osiągnie – obym się mylił - dwucyfrową wielkość.

To wszystko – na pewno – spowoduje większe zainteresowanie programem CIS, rząd i Prezydent w dodatku zapowiadają znaczącą zmianę, podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych (do 1200zł. brutto, prawdopodobnie od lipca 2020r.) to również nie pozostanie – myślę - bez wpływu na...ilość ubiegających się o pomoc (w powrocie na rynek pracy, w zdobyciu zatrudnienia) poprzez CIS. Trudnej na pewno za to będzie w znalezieniu firm, zakładów, potencjalnych miejsc pracy dla naszych Uczestników.

Ale to przyszłość.

Wracajmy do ostatnich 5 lat.

Kryteria. Przez pierwsze lata działalności CIS zawsze pierwszą kategorią, okolicznością do przystąpienia do IPZS było: długotrwałe bezrobocie. Zawsze. Tak było – jak pamiętam – w latach: 2006 – 2016, całe 10 lat, później już to się zmienia….ostatnie lata dużo osób zaburzonych, chorych psychiatrycznie, niepełnosprawnych, uzależnionych od alkoholu przystępuje do Programu. Także dużo (w ostatnich 2 latach) 27,5% osób zakwalifikowanych do IPZS CIS to osoby w trudnej sytuacji życiowej, materialnej, korzystające z bydgoskiej pomocy społecznej. Od 2019r. również możemy „wykazywać” kryterium: bezdomność, wcześniej oczywiście także przyjmowaliśmy do Programu Centrum osoby bezdomne (przede wszystkim z Centrum Pomocy dla Bezdomnych Mężczyzn oraz Centrum Pomocy dla Bezdomnych Kobiet i Matek z Dzieckiem, ale również z ogrzewalni Sióstr Albertynek na ul. Koronowskiej 14 w Bydgoszczy) , ale żeby formalnie zakwalifikować do IPZS z kryterium bezdomności należy posiadać w dokumentacji kierującej do CIS Uczestnika stworzony przez podmiot, w którym znalazł schronienie bezdomny Indywidualny Program Wyjścia z Bezdomności. I tak….od 2019r. takowy program przygotowuje na rzecz CIS Bydgoszcz Fundacja Inkubator Społeczny, która administruje wyżej podanymi dwoma Centrami dla Bezdomnych. W zeszłym roku program Centrum realizowało 13 osób bezdomnych, co dawało 9% ogółu, natomiast w samym tylko I kwartale bieżącego roku realizuje IPZS 7 osób bezdomnych, co dawało bez mała 11% wszystkich Uczestników. Czyli...podsumowując, średnio co 10 osoba w programie CIS to osoba bezdomna, która otrzymuje z Centrum wymierną szansę na kompleksową zmianę swojego dotychczasowego życia. Gro osób z tej szansy - z naszą pomocą, wsparciem - korzysta i zdobywa zatrudnienie, często później również opuszczając schroniska dla bezdomnych. We wcześniejszych latach również realizowały u nas program osoby bezdomne, przebywające w bydgoskich Centrach Pomocy, ale nie mając Indywidualnego Programu Wyjścia z Bezdomności – zgodnie z Ustawą o Zatrudnianiu Socjalnym – nie mogliśmy zakwalifikować tych Uczestników do powyższego kryterium.

Kryteria zakwalifikowania osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Kryteria zakwalifikowania osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Kryteria zakwalifikowania osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Kryteria zakwalifikowania osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Wiek. Średnia wieku naszego Uczestnika to...na pewno powyżej 50 lat, w 2019r. osób powyżej 50 roku życia było aż 67% całości, średnia z ostatnich 5 lat z kategorii 50 plus to: niespełna 55%. A średnia procentowa (z ostatnich 5 lat) osób z kategorii wiekowej: 18-29 lat to: 13% ogółu, wszystkich Uczestników. Najwięcej osób realizujących IPZS w CIS w Bydgoszczy jest z kategorii wiekowej: 50-59 lat. Średnio – biorąc pod uwagę lata: 2015-2019 – to jest: 36% ogółu. W samym ostatnim roku aż 35% wszystkich Uczestników programu stanowiły osoby powyżej 60 roku życia.

Kategorie wiekowe osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Kategorie wiekowe
osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Co do wykształcenia to….prawie 38% wszystkich Uczestników w tych latach posiadało wykształcenie podstawowe, bądź podstawowe specjalne.

73,4% wszystkich Uczestników w latach 2015 – 2019 posiada najwyżej zawodowe wykształcenie.

W samym 2019r. 6% naszych Uczestników ukończyło specjalną szkołę podstawową, a dodatkowe 3% całości Specjalną Zasadniczą Szkołę Zawodową, co w sumie daje 9 % ogółu. Czyli średnio co 10 osoba w programie CIS ukończyła specjalną edukację albo na poziomie szkoły podstawowej albo zawodowej. To daje obraz dlaczego ten rok był...pewnie szczególnie trudny.

Poziomy wykształcenia osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Poziomy wykształcenia
osób uczestniczących w IPZS w latach 2015-2019

Podsumowując...Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy to ważna placówka, gdyż zwykle – bez naszego wsparcia, kompleksowej pomocy – osoba długotrwale bezrobotna, osoba 55 plus, bądź 60 plus, osoba bez wykształcenia, bez kwalifikacji zawodowych, osoba schorowana, niepełnosprawna...zaburzona, uzależniona (największe szansę na zdobycie pracy są wtedy, kiedy jest po terapii) nie odnajdzie się samodzielnie na otwartym rynku pracy.

Po to jest CIS. Po to jest bydgoskie Centrum Integracji Społecznej.

Po to...Ustawodawca w 2003r. „wymyślił” Centra. Dla pomocy, dla wsparcia psychologiczno - terapeutycznego, oraz dla znalezienia adekwatnego pracodawcy, który po 6 miesięcznym stażu zawodowym rozważy przyjęcie Uczestnika programu do pracy.

I na koniec...nie wiem kogo? – gdzieś to kiedyś przeczytałem, mały cytat:

„Bez wsparcia nie ma motywacji, bez motywacji nie ma walki, bez walki nie ma wiary w siebie, bez wiary w siebie nie ma marzeń, bez marzeń nie ma celu, bez celu nasze życie nie ma sensu”.

Andrzej Jankowski
Dyrektor CIS Bydgoszcz

więcej »

Kuroniówka. Racuchy.

Minął niespełna miesiąc od naszych ostatnich kuchennych rewolucji, a tu...niespodziewanie od 24 lutego jest nowa – w Centrum - edycja i trzeba było przygotować naszą słynną już grochówkę – kuroniówkę!:))

Jak przystało na weteranów;)) programu CIS – najstarsza edycja - 58 i 59 (w sumie całe 5 osób;)) przygotowali grochówkę i pyszne, drożdżowe racuchy dla całej reszty (zaprosili na biesiadowanie, smakowanie, wciąganie dwie pozostałe edycje – które miały tego dnia zajęcia – czyli edycję 61, 62).

Wszystkim bardzo smakowało.

A przez...racuchy niejednemu powróciły...na kubki smakowe... smaki dzieciństwa!:))

Kto jak był mały nie jadł racuchów przygotowanych przez babcię??? Ręka w górę!:)))

Warto było….


więcej »

Inauguracja edycji 61 – 20.02.2020r.

20.02.2020r. odbyła się pierwsza w tym roku uroczysta inauguracja. W Centrum uwagi byli Uczestnicy 61 edycji, którzy z rąk zaproszonych gości otrzymali decyzje o zakwalifikowaniu się do Programu oraz gratulacje.

Kolejna część uroczystości niezmiennie budzi największe, najbardziej różnorodne emocje i stany - zarówno u Uczestników, pracowników Centrum jak i u gości. I tym razem była ich pełna paleta, od obaw (czy też tzw. ,,stresu’’) przez napięcie, zaciekawienie, wzruszenie, radość, podziw, ulgę. Każdy z nas indywidualnie, na swój sposób, w zależności od ilości ,,receptorów wrażliwości’’, które mieliśmy do swojej dyspozycji w tym momencie odczuwał i reagował.

Uczestników 61 edycji podziwialiśmy w filmie o dość oryginalnym tytule: ,,Pali się’’. Bohaterowie podzielili się swoimi refleksjami na temat miłości oraz energią jaka w nich drzemie!:))

Natomiast edycja 60 była sprawcą niejednych szklanych oczu, niejednej gęsiej skórki i...ciszy. Ciszy, która mówiła znacznie więcej niż słowa. A zapowiadało się niewinnie: ,,Witajcie w naszej bajce” - tak brzmiał tytuł przedstawienia. W zamian za emocje, za refleksje o ,,życiowy zakręt’’ każdego z nas Uczestnicy otrzymali wspaniałe brawa... cóż można więcej?!

Bravo, bravo...bravo jeszcze raz! Piękne przedstawienie artystyczne...skłaniające...tak bardzo do refleksji.

Aby tradycji stało się zadość - na koniec, jak to w tłusty czwartek – pączki!:))

I nie ma co liczyć kalorii, w ten dzień...się nie liczy!!;))

Zniknęły wszystkie!! Były...wiadomo: palce lizać!:))

Rekordzista zjadł sześć pączków!:)))


więcej »

Karnawał 2020

Podobno karnawał wywodzi się z kultów agrarnych. Dlatego w dawnych czasach utrzymywało się przekonanie, że im wyższe będą podskoki, tym wyżej będzie rosło zboże. Jeśli jest w tym choć „ziarenko” prawdy to dzięki tańcom, skokom i hulankom Uczestników programu Centrum, chleba w tym roku w naszym kraju nie zabraknie! :))

Cieszy nas bardzo, że energia rozpiera edycje, co można było zauważyć nie tylko w części tanecznej, ale również podczas konkursów. Kalambury pokazywane, kalambury rysowane, skojarzenia, zgadywanki muzyczne i filmowe, głuchy telefon, anagramy, karaoke a nawet konkurs wiedzy muzycznej nie stanowił żadnego problemu i ostatecznie, przy wyrównanej walce pierwsze miejsce zajęła edycja 61.

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim Uczestnikom życzymy, aby z równie wielką energią realizowali nasz program i zakończyli go sukcesem.


więcej »

W naszej CISowej kuchni znów zrobiło się GŁOŚNO :))…

Dzień przed wielką zabawą Karnawałową w Centrum, w dniu 30 stycznia br., Uczestnicy Edycji 58/59, w składzie: Pani Violetta, Pan Tomasz, Pan Michał i Pan Andrzej, podjęli się wyzwania upieczenia znakomitych pyszności. Tym razem plan był ambitny: babeczki, i to w różnych smakach (cytrynowe, czekoladowe i piernikowe), ciasto pleśniak oraz...choć śmiesznie to brzmi tak..tak… placek cielaczek…:), a punktem kulminacyjnym miało być leczo na podsmażonej kiełbasce z cebulką.

Uczestnicy pełnej energii…gotowi...zmotywowani... zabrali się szybko do pracy. W ruch poszły miksery...narzędzia...(nawet o dziwo był i potrzebny dziadek do orzechów)…, odpowiednie składniki, i w niespełna 3 godzinki wszystko było gotowe...

Zapach ciasta unosił się w każdym pomieszczeniu Centrum…Chętnych do degustacji od razu oj było wielu…:) Ale niestety wszyscy musieli się obejść tylko smakiem…

Przygotowane przez nas ciasto jak i leczo z kiełbaską było niespodzianką i zaskoczeniem dla wszystkich uczestników Centrum, podczas zabawy karnawałowej. Zachwytom nie było końca – pyszne, smakowite, naprawdę dobre, nigdy takiego nie jadłam i wreszcie: jak to robiliście? Jakiś przepis...bym dostała?

Cieszymy się bardzo, że i tym razem udało się nam wspólnie zrobić coś dobrego i smacznego…. :))


więcej »