CIS Bydgoszcz

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna – dane zbierane od osoby, której dane dotyczą

dla:

Informacja podstawowa

Administrator danych osobowych (ADO) Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy
ul. Smoleńska 43, 85-871 Bydgoszcz
(dalej jako: CIS)
Cele przetwarzania
 • ocena kandydata w zakresie kryteriów kwalifikujących do udziału w Indywidualnym Programie Zatrudnienia Socjalnego (dalej jako: IPZS)
 • postępowanie rekrutacyjne do IPZS
 • realizacja IPZS poprzez reintegrację społeczną i reintegrację zawodową,
 • promocja działalności CIS oraz upowszechnianie wiedzy na temat IPZS
Podstawy prawne przetwarzania
 • podjęcie działań przed zawarciem umowy – IPZS, na żądanie osoby, której dane dotyczą
 • wykonanie umowy – IPZS
 • zadanie realizowane w interesie publicznym – wykonywanie przez CIS zadań ustawowych z ustawy o zatrudnieniu socjalnym
 • zgoda osoby, które dane dotyczą
Odbiorcy danych
 • Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Toruniu, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy, Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej: Bartodzieje, Błonie, Fordon, Szwederowo, Śródmieście, Wyżyny, zakłady adaptacyjno-szkoleniowe Powiatowy Urząd Pracy w Bydgoszczy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, komornicy sądowi i organy egzekucyjne
 • uprawnione organy administracji publicznej na podstawie pisemnego wniosku
Prawa związane z przetwarzaniem danych
 • prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych (w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody)
 • prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania
 • inne prawa określone w informacji szczegółowej
Kategorie danych osobowych
 • dane identyfikacyjne
 • dane adresowe
 • dane kontaktowe
 • dane o wykształceniu
 • dane o sytuacji zawodowej
 • dane o sytuacji osobistej i rodzinnej
 • dane o sytuacji, majątkowej i zarobkowej
 • dane dotyczące zdrowia
 • dane o przebiegu postępowania rekrutacyjnego
 • dane o realizacji IPZS

Informacja szczegółowa

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych będzie Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy (dalej: CIS). Może Pan/i skontaktować się z CIS w następujący sposób:

2. Inspektor ochrony danych

CIS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej: IOD). Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z IOD można się kontaktować w następujący sposób:

3. Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

 1. 1. CIS będzie przetwarzać dane osobowe, aby:
  • ocenić Pana/i w zakresie kryteriów kwalifikujących do udziału w IPZS,
  • przeprowadzić postępowanie rekrutacyjne do IPZS,
  • realizować IPZS poprzez reintegrację społeczną i reintegrację zawodową,
  • promować działalność CIS oraz upowszechniać wiedzę na temat IPZS.
 2. 2. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych osobowych jest:
  • podjęcie działań poprzedzających zawarcie umowy, czyli Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego, na Pana/i żądanie, czyli wniosek o przyjęcie do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego,
  • umowa, którą stanowi Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego zawarta miedzy Panem/nią, a CIS im. Jacka Kuronia w Bydgoszczy, przetwarzanie Pana/i danych osobowych jest niezbędne do wykonania tej umowy,
  • realizowanie zadania w interesie publicznym przez CIS, do którego obowiązków należy wykonywanie zadań określonych w ustawie z dnia 13.06.2003 r. o zatrudnieniu socjalnym polegających na realizacji reintegracji społecznej i reintegracji zawodowej uczestników IPZS, zadania te CIS realizuje w interesie publicznym jakim jest przeciwdziałanie negatywnemu zjawisku wykluczenia społecznego,
  • Pana/i zgoda na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko oraz wizerunek dla celów związanych z promocją działalności CIS oraz upowszechnianiem wiedzy na temat IPZS.

4. Okres przechowywania danych osobowych

CIS będzie przechowywać Pana/i dane osobowe przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zakończenie rekrutacji do IPZS, lub w przypadku przyjęcia do IPZS, od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło zakończenie realizacji IPZS (niezależnie od przyczyny zakończenia).

5. Odbiorcy danych osobowych

CIS będzie przekazywać Pana/i dane osobowe następującym podmiotom:

6. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Panu/i następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z CIS lub IOD (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

7. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Panu/i także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dodatkowe informacje

Podanie danych osobowych jest umownym wymogiem zawarcia z Panem/ią umowy, którą stanowi IPZS oraz warunkiem zawarcia z Panem/ią umowy, którą stanowi IPZS. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizację IPZS, ponieważ nie dysponując potrzebnymi danymi CIS nie ma możliwości wdrożenia w stosunku do Pana/i działań z zakresu reintegracji społecznej i reintegracji zawodowej.

9. Informacja możliwości zapoznania się z klauzulą informacyjną

Niniejsza klauzula informacyjna jest dostępna do wglądu na stronie internetowej CIS pod adresem: http://www.cis.bydgoszcz.pl/ w zakładce „RODO” oraz znajduje się w gablocie informacyjnej w siedzibie CIS.