CIS Bydgoszcz

Co to jest zatrudnienie wspierane?

Zatrudnienie wspierane odbywa się na podstawie umowy zawartej między starostą (reprezentowanym przez Powiatowy Urząd Pracy) a pracodawcą, w której pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia skierowanego Uczestnika, przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy a PUP do refundowania pracodawcy części wypłacanego tej osobie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, przez okres 12 miesięcy, w wysokości nieprzekraczającej:

Koszty w przybliżeniu, średnio na okres 12 miesięcy, przy wynagrodzeniu 2800zł brutto:


Refundacje przyznawane pracodawcy w ramach zatrudnienia wspieranego

Miesiąc zatrudnienia Refundacja wynagrodzenia
miesięczna
Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne
(miesięczna)
Łączna kwota refundacji
I-III 100% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 1.240,80zł 1.240,80 x 17,22% = 213,67 4.363,41
(1.240,80 + 213,67) x 3
IV-VI 80% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota 992,64zł 992,64 x 17,22% = 170,93 3.490,71
(992,64 + 170,93) x 3
VII-XII 60% zasiłku dla bezrobotnych tj. kwota kwota 744,48zł 744,48 x 17,22% = 128,20 5.236,08
(744,48 + 128,20) x 6
  13.090,20


Korzyści finansowe dla pracodawcy z tytułu zatrudnienia absolwenta IPZS w ramach zatrudnienia wspieranego (subsydiowanego)

Miesiąc zatrudnienia Koszt pracodawcy
(zatrudnienie tradycyjne)
Koszt pracodawcy (zatrudnienie wspierane) Różnica tj.  roczna refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy
I - III 9.846,48 5.483,07 4.363,41
IV - VI 9.846,48 6.355,77 3.490,71
VII - XII 19.692,96 14.456,88 5.236,08
I-XII 39.385,92 26.726,19 13.090,20

Założenia dla symulacji:

Stan na dzień: 22 czerwca 2021r.