CIS Bydgoszcz

Ściślejsza współpraca PUP z CIS w Bydgoszczy.

W dniu 5 marca 2019r. Centrum Integracji Społecznej zawarło porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Bydgoszczy.

Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie działań wzmacniających aktywność osób bezrobotnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób długotrwale bezrobotnych, jak również osób o ustalonym profilu pomocy III, zamieszkujących na terenie Miasta Bydgoszczy.

W ramach współpracy PUP zobowiązuje się do pomocy przy naborze kandydatów do Indywidualnego Programu Zatrudnienia Socjalnego. Wspólnie ustalono, iż pracownicy PUP w Bydgoszczy będą informować osoby w najtrudniejszej sytuacji zawodowej (osoby bez wykształcenia, z niskimi kwalifikacjami zawodowymi, 50+ kobiety, 55 + mężczyźni, samotne matki, osoby młode bez doświadczenia zawodowego, długotrwale bezrobotne, osoby zaburzone, chore, bez zameldowania, niepełnosprawne posiadające lekki, umiarkowany stopień niepełnosprawności itp.) i posiadające status osoby bezrobotnej, przekazując przygotowaną przez CIS w Bydgoszczy ulotkę informacyjną, o możliwości zdobycia pracy, zatrudnienia poprzez program CIS.

To CIS – po okresie próbnym – znajduje dla danej Uczestniczki/ danego Uczestnika zakład adaptacyjno – szkoleniowy, gdzie ta osoba odbywa, po jednomiesięcznym, zajęciowym (warsztaty motywujące, aktywizujące, terapeutyczne, psychoedukacja, kreatywność, orientacja zawodowa i przedsiębiorczość, etyka, WOS, aspekty prawne życia codziennego, obsługa, znajomość komputera) okresie próbnym, 6 miesięczny staż zawodowy, trzy dni w każdym tygodniu i gdzie przy prawidłowej reintegracji zawodowej po tym okresie Uczestniczka/ Uczestnik staje się pracownikiem tegoż zakładu, firmy, w której następowało powyższe przyuczenie, przekwalifikowanie do pracy zawodowej.

PUP w zawartym porozumieniu zobowiązał się do informowania, proponowania, zachęcania co najmniej 15 osób bezrobotnych tygodniowo.

Współpraca rozpoczęła się z dniem podpisania porozumienia i już przez pierwszy tydzień PUP poinformował, zaproponował udział w programie Centrum stu kilkunastu osobom, przyszło na wstępną rozmowę do Centrum – jak na razie, przez te 3-4 tygodnie – kilkanaście.

Liczymy, iż uda nam się – we współpracy z PUP w Bydgoszczy - pomóc kolejnym kilkunastu, kilkudziesięciu osobom, które pewnie, samodzielnie nie są w stanie znaleźć, zdobyć pracy, gdzieś jeszcze – zawsze mamy taką nadzieje – na dłużej, na miesiące, lata.

To CIS jest od „najsłabszych”, od tych, którym – z różnych przyczyn – najtrudniej, którzy samodzielnie przez dłuższy czas nie znaleźli, nie podjęli zatrudnienia.

To CIS jest od stworzenia maksymalnie dobrej, adekwatnej do – zwykle – niskiego wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, stażu pracy, wieku i sytuacji rodzinnej szansy zawodowej.

Osoby długotrwale bezrobotne i o ustalonym profilu pomocy III są niestety – najczęściej - bierne, pasywne i niesamodzielne na rynku pracy.

Wykluczenie społeczne tych osób charakteryzuje się taką sytuacją życiową, w której nie są one w stanie własnym staraniem zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Efektem takiego stanu rzeczy jest – niestety zwykle, najczęściej - ubóstwo oraz uniemożliwienie lub ograniczenie uczestnictwa w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Jednym z głównych zadań CIS zatem jest aktywizacja społeczna osób zagrożonych lub wykluczonych społecznie, stanowiąca warunek konieczny efektywnej reintegracji zawodowej. Uczestnicy CIS mają trudności z samodzielnym funkcjonowaniem na rynku pracy, ale także z uczestnictwem w codziennym życiu rodzinnym, społecznym. Stopniowe przezwyciężanie tych barier, nabywanie umiejętności samorealizacji w trakcie zajęć reintegracji społecznej jest podstawą do podjęcia dalszych działań związanym już z podjęciem i – co dla mnie osobiście jest bardzo ważne – zachowaniem, utrzymaniem zatrudnienia.

Reintegracja społeczna ma na celu odbudowanie i podtrzymanie u osoby uczestniczącej w zajęciach w Centrum umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych. Obejmuje naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym działaniem poprzez: kształtowanie aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej, podwyższanie samooceny i poczucia własnej wartości, kształtowanie umiejętności planowania i racjonalnego wykorzystania wolnego czasu, naukę racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, funkcjonowanie w rodzinie i lokalnej społeczności.

Krótko mówiąc: zadaniem CIS jest usamodzielnienie ich uczestników i uniezależnianie od systemu pomocy społecznej poprzez wejście na otwarty rynek pracy.

Celem zajęć terapeutyczno – edukacyjnych (w ramach tzw. reintegracji społecznej) jest doposażenie – każdego z Uczestników IPZS - w kompetencje społeczne i taka zmiana jakościowa w osobie zagrożonej, bądź wykluczonej społecznie, aby była już ona w stanie – po programie CIS – samodzielnie funkcjonować na rynku pracy i w życiu społecznym.

Bardzo się cieszymy z rozpoczęcia ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy. Dziękujemy dyrektorowi PUP za zrozumienie, empatię i chęci pomocy, tym, którzy nie zawsze są w stanie samodzielnie odnaleźć się na rynku pracy.

Andrzej Jankowski
Dyrektor CIS w Bydgoszczy