CIS Bydgoszcz

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego

Bydgoszcz, dnia 05.09.2019 r.

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu ciężarowego

Dyrektor Centrum Integracji Społecznej im. Jacka Kuronia - samorządowego zakładu budżetowego w Bydgoszczy (dalej: Centrum) ogłasza sprzedaż składnika majątku ruchomego Centrum stanowiącego:
samochód ciężarowy (fotografie poglądowe w załączeniu) o następujących parametrach: marka FSC Lublin, rok produkcji 1998, pojemność silnika 2.417,00 cm3, moc silnika 51,50 kW, typ silnika Diesel, dopuszczalna masa całkowita 2.900 kg, masa własna 2.000 kg, dopuszczalna ładowność 900 kg, kolor zielony, przebieg 160 tys. km. Dodatkowe informacje: pojazd posiada ważne do dnia 15.11.2019 r. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, natomiast od dnia 07.06.2019 r. nie posiada aktualnego badania technicznego, nosi widoczne ślady użytkowania i wymaga przeprowadzenia niezbędnych napraw eksploatacyjnych i blacharskich (nadkola).

Wartość samochodu. Centrum wycenia na kwotę 1.800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych 00/1 00 groszy). Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny. Sprzedaż samochodu dojdzie do skutku tylko w przypadku zaakceptowania ceny przez Dyrektora Centrum, a odbędzie się na podstawie zawartej pomiędzy stronami umowy sprzedaży.

Nabywca przejmie przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym, poniesie koszty związane ze sprzedażą samochodu oraz zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, iż w przyszłości nie będzie występował przeciwko Centrum z żadnymi roszczeniami z tytułu nabycia samochodu.

Wydanie samochodu nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, po zapłacie przez nabywcę całości umówionej ceny na rachunek bankowy Centrum lub gotówką w kasie Centrum.

Uzyskanie bliższych informacji na temat samochodu oraz umówienie oględzin pojazdu są możliwe pod numerami telefonów: 52 348-61-74 lub 516-081-825.

Oferty na kupno samochodu z danymi nabywcy oraz oferowaną ceną należy złożyć w terminie do dnia 11 września 2019 roku w siedzibie Centrum przy ulicy Smoleńskiej 43 w Bydgoszczy lub wysłać drogą mailową na adres: cis@cis.bydgoszcz.pl

Ogłoszenie w formacie pdf


Galeria